Palvelujen tuotteistaminen
Palvelujen tuotteistaminen on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteena on uusien palvelujen luominen ja vanhojen palvelujen kehittäminen. Palvelujen tuotteistamisessa on positiivista se, että kaikki pystyvät sitä tekemään. Kun tarve on kuitenkin suurempi ja vaativampi, kannattaa silloin tueksi ottaa kokenut palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen asiantuntija.

Menestyksekkään tuotteistamisen lähtökohtana on
aina asiakas

Hyvän palvelutuotteen ostaminen on helppoa ja käyttö on ongelmatonta. Kaikki tuntuu tapahtuvan vaivattomasti, asiakkaan tarpeita vastaavasti. Onnistuneen palvelujen tuotteistamisen projektin lähtökohtana on aina asiakas, sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Tuotteistamisessa asiakkaan ominaisuuksiin, piirteisiin, ostomotiiveihin, palvelun käyttö- ja ostoprosesseihin sekä muihin seikkoihin paneudutaan tarkemmin kuin perinteisessä liiketoiminnan suunnittelussa.

 

Palvelujen tuotteistamisessa voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä. Perinteiset välineet, kuten asiakassegmentointi, asemointi sekä markkina- ja kilpailija-analyysi auttavat hahmottamaan liiketoimintaa kokonaisuutena. Syvällisemmin varsinaiseen tuotteistamiseen käytetään esimerkiksi seuraavia menetelmiä: service blue printing (palveluprosessin yksityiskohtainen kuvaaminen), palvelumuotoilu (mm. palvelupolku, palvelun kontaktipisteet ja palvelutuokiot), käyttäjien profilointi, palvelukäsikirja, vaatimusmäärittely, palvelun konseptointi sekä prototypointi.

 

Mihin palvelujen tuotteistaminen voi kohdistua?

 • Uusien palveluideoiden analysointiin ja kehittämiseen
 • Olemassa olevien palvelujen parantamiseen
 • Liiketoiminnan palvelukomponenttien ja prosessien kehittämiseen
 • Palvelun ja fyysisen tuotteen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi
 • Palvelutuotteet brandin ja myytävyyden suunnitteluun

 

Mitä hyötyjä palvelujen tuotteistaminen tarjoaa?

 • Ostaminen helpottuu
 • Palvelujen tuotanto on yhteneväisempää
 • Palveluprosessit tehostuvat
 • Toiminnan enakointi paranee
 • Yrityksen koknonaislaatu paranee
 • Brandin suunnittelu on helpompaa

 

 
Palvelujen tuotteistamisen palveluntarjoajat


Uutta liiketoimintaa palveluja, innovaatioita ja markkinointia kehittämällä, tukena markkinatutkimusten toteuttaminen. ELY, Keksintösäätiö ja Tekes -konsultti.

Turbiini Consulting

Osaamisen tuotteistaminen palveluiksi Yrityskuvan, viestinnän, markkinoinnin, myyntityön ja asiakaspalvelun kehittäminen ELY-keskuksen Tuotestart-konsutti, TrioPlus-konsultti.